اعضای انجمن

دکتر فاطمه معینی

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : متخصص طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : خیر
  • سمت اجرایی : مسئول آموزش عمومی
  • ورودی : 88
  • شماره نظام پزشکی : 98244

بیوگرافی