لوگو

مشهد

آدرس:

خراسان رضوی- مشهد

شماره تماس: 09155334287
سال تاسیس:
لیست اعضا هیئت مدیره

دکتر مریم روحانی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 98548
ایمیل: rouhani1443@gmail.com

دکتر شهین سعیدی نجات

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 48622
ایمیل: saeedish1@mums.ac.ir

دکتر فاطمه ساجدی

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 189455
ایمیل: sajedirf94@gmail.com

دکتر مسعود مختاری

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 70600
ایمیل: mokhtarimasud@gmail.com
کد نظام پزشکی: 105872
ایمیل: Dr.reza_soleimani@yahoo.com
لیست اعضا پیوسته

دکتر شهین سعیدی نجات

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 48622
ایمیل: saeedish1@mums.ac.ir

دکتر فاطمه هادیان

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 129599
ایمیل: f.hadian1985@gmail.com

دکتر فاطمه ساجدی

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 189455
ایمیل: sajedirf94@gmail.com

دکتر مسعود مختاری

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 70600
ایمیل: mokhtarimasud@gmail.com

دکتر محمدرضا احمدپور

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 91157
ایمیل: ahmadpoormr1@mums.ac.ir

دکتر محمد رضا مهری

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 72362
ایمیل: mehrimr1@mums.ac.ir

دکتر نجمه جاویدی

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 86063
ایمیل: javidin9711@mums.ac.ir

دکتر صادق شکری

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 61093
ایمیل: Shokris@mums.ac.ir

دکتر حمیده خرم پژوه

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 109082
ایمیل: 09101111111

دکتر فرنوش فلاحت

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 104090
ایمیل:

دکتر مریم حسینی ابریشمی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 99416
ایمیل: dr.abrichami@gmail.com

دکتر محمد احمدیان

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: ۵۹۱۳۹
ایمیل: ahmadianm1@mums.ac.ir

دکتر ملیحه متوسلیان

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی:
ایمیل: 09101111111
کد نظام پزشکی:
ایمیل:

دکتر یونس نجفیان رضوی

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 81452
ایمیل: yones_dr@yahoo.com

دکتر فاطمه محجوب

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 133299
ایمیل: Dr.mahjoubfatemeh@gmail.com
کد نظام پزشکی: 104429
ایمیل: rahele.kargozar1357@gmail.com
کد نظام پزشکی: 105872
ایمیل: Dr.reza_soleimani@yahoo.com
کد نظام پزشکی: 84158
ایمیل: Drniras2@gamil.com
کد نظام پزشکی: 65519
ایمیل: drmonir_sahebkar@yahoo.com

دکتر حمیدرضا حسین زاده

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی:
ایمیل:

دکتر مجید انوشیروانی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 74633
ایمیل: Dr.anushiravani@gmail.com

دکتر علیرضا درخشان

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 140567
ایمیل: ar.derakhshan@yahoo.com

دکتر مریم روحانی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 98548
ایمیل: rouhani1443@gmail.com