اعضای انجمن

دکتر محمد حسین اسدی

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : خیر
  • سمت اجرایی : کارگروه تاریخ علوم پزشکی

بیوگرافی