دومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران

دومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران

دومین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول موسسه انجمن علمی طب سنتی ایران به شماره ثبت 22977 و شناسه ملی 10103684490

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی طب سنتی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن که در روز پنج شنبه مورخ 1401/12/4 از ساعت 10 الی 12 در محل برگزاری: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان سرپرست، پلاک25، دانشکده طب ایرانی، طبقه اول، سالن دکتر محقق تشکیل می گردد دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

  1. ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس دوره پنجم و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن علمی
  2. اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  1.  اصلاح و تغییرات مواد اساسنامه در بروزرسانی اساسنامه انجمن

 

هیئت مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران