گارد گرفتن مقابل طب ایرانی اشتباه است

گارد گرفتن مقابل طب ایرانی اشتباه است

گارد گرفتن مقابل طب ایرانی اشتباه است

دکتر بابک شکارچی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام‌پزشکی کشور در خصوص برگزاری اولین کنگره ملی طب ایرانی توسط انجمن علمی طب سنتی گفت:
گارد گرفتن مقابل طب ایرانی اشتباه است. یکی از راههای شناساندن طب ایرانی برگزاری چنین کنگره هایی است.

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران