کنفرانس علمی «ارائه خدمات دارویی در حوزه طب ایرانی»

کنفرانس علمی «ارائه خدمات دارویی در حوزه طب ایرانی»

کنفرانس علمی «ارائه خدمات دارویی در حوزه طب ایرانی»

دوازدهمین وبینار توانمندسازی داروسازی سنتی


کنفرانس علمی «ارائه خدمات دارویی در حوزه طب ایرانی»

 سه شنبه 12 مهر ماه 1401
 16 تا 18

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم
http://www.ircme.ir/

شناسه: 186332

ویژه گروه هدف
دکترای داروسازی سنتی
دکترای طب ایرانی
 

جهت کسب امتیاز، ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و قبولی در آزمون کنفرانس الزامی است.

ادمین