فروم جهانی طب سنتی در خرداد ماه

فروم جهانی طب سنتی در خرداد ماه

فروم جهانی طب سنتی در خرداد ماه

فروم جهانی طب سنتی در خرداد ماه 1401 برگزار شد، این رویداد 3 بار دیگر هم در سال های قبل برگزار شده بود.ویژگی که چهارمین دوره آن را متمایز می کرد سخنرانی نماینده ایران در مهمترین بخشی های این فروم بود به عنوان سخنرانی در افتتاحیه و تنها سخنران کلیدی این رویداد این مهم نمایانگر جا باز کردن طب ایرانی در جوامع جهانی است و آرام آرام قرار گرفتن آن در نقطه ای که باید باشد.