دوره مجازی دانش افزایی در علوم پایه طب ایرانی

دوره مجازی دانش افزایی در علوم پایه طب ایرانی

دوره مجازی دانش افزایی در علوم پایه طب ایرانی

اولین دوره مجازی دانش افزایی در علوم پایه طب ایرانی

▪️واکاوی تطبیقی مفهوم رطوبات بدنی در طب ایرانی و طب رایج
▪️سیستم mTOR و AMPk و ارتباط آن با کیفیات اربعه در طب ایرانی
▪️واکاوی تطبیقی مفهوم حار غریزی در طب ایرانی و طب رایج
▪️واکاوی تطبیقی مفهوم حار غریزی در طب ایرانی و طب رایج
▪️مروری بر تغییرات دمای مغز و بررسی تطبیقی با مفهوم گرمی و سردی مزاجی مغز در طب ایرانی
▪️واکاوی مفهوم انصباب و مکانیسم های محتمل آن در طب ایرانی و مطالعات مدرن

  بهمن و اسفندماه 1401

ویژه گروه هدف
دانشجویان و دانش آموختگان دکترای طب ایرانی

شهریه کل دوره
 اعضای انجمن   350،000 تومان
غیراعضا      500،000 تومان

شهریه تک جلسه
 اعضای انجمن   70،000 تومان
غیراعضا      100،000 تومان

کلاسها در شش جلسه  1:30 برگزار می شود.

شماره کارت بانک رسالت بنام انجمن علمی طب سنتی ایران
۵۰۴۱ - ۷۲۷۰ - ۱۰۰۷- ۳۴۰۹

لطفا تصویر فیش واریز در تلگرام یا ایتا ارسال شود.
۰۹۱۰۰۱۹۸۳۷۷

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران