برگزیده چهارمین دوره جایزه مصطفی (ص)

برگزیده چهارمین دوره جایزه مصطفی (ص)

برگزیده چهارمین دوره جایزه مصطفی (ص)

هر مسلمان؛ یک قدم برای پیشرفت علم

پروفسور محمداقبال چودری

برگزیده چهارمین دوره جایزه مصطفی (ص)

در جهت پیوند علم شیمی و طب سنتی تلاش فراوانی کرده است.

 کانال اخبار دبیرخانه اصفهان از جایزه مصطفی (ص)

 eitaa.com/dabirkhaneisfahan

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران