وبینار جایگاه طب مکمل در بیماری های کلیه کودکان

-
گروه ها :
موضوعات :
مراکز همکار :

وبینار جایگاه طب مکمل در بیماری های کلیه کودکان

وبینار جایگاه طب مکمل در بیماری های کلیه کودکان

مرکز تحقیقات بیماری های کلیه کودکان برگزار می کند.

 

وبینار جایگاه طب مکمل در بیماری های کلیه کودکان

 

دارای امتیاز بازآموزی

 

پنجشنبه 29 اردیبهشت

 

ساعت 8:30 تا 11:30