آشنایی با ماساژ

شهریور - 1402
گروه ها : دکترای طب ایرانی,پزشک عمومی,هیأت علمی، دستیاران علوم پزشکی
حضوری
موضوعات :
مراکز همکار : دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آشنایی با ماساژ

آشنایی با ماساژ

کارگاه 8 ساعت «آشنایی با ماساژ-۱»

 

 • Strain and CounterStrain
 • H.V.L.A (High – Velocity.  Low-Amplitude Techniques)
 •  Soft Tissue Techniques
 • Myofascial Release Techniques
 • Counterstrain Techniques
 • Muscle Energy Techniques
 • Facilitated Positional Release Techniques
 • Techniques of Still
 • Balanced Ligamentous Tension
 • Ligamentous Articular Strain Techniques
 • Visceral Techniques
 • Lymphatic Techniques
 • Articulatory and Combined Techniques
 • Osteopathic Cranial Manipulative Medicine


ویژه پزشکان
ظرفیت محدود
پنجشنبه  2 و 9 شهریورماه 1402
8 تا 12

مکان:میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست شمالی، نبش کوچه تبریز، ساختمان احمدیه، دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شهریه:

دانشجویان و دانش آموختگان طب ایرانی عضو انجمن ۲۵۰ هزار تومان

دانشجویان و دانش آموختگان طب ایرانی غیر عضو انجمن ۳۰۰ هزار تومان

سایر پزشکان ۴۰۰ هزار تومان


 مدرس: دکتر مهرداد کریمی
متخصص طب ایرانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران


شماره کارت بانک رسالت بنام انجمن علمی طب سنتی ایران
 5041727010073409


ارسال فیش واریز در تلگرام یا ایتا
09100198377


لطفا پزشکان غیرعضو انجمن به همراه تصویر فیش، تصویر کارت نظام پزشکی هم ارسال کنند.