19,500تومان 15,000تومان

کارگاه نظام سلامت در اسلام

  • آشنایی با علم دینی (دکتر حسین سوزنچی)
  • آشنایی با روش استنباط احکام عملی و فقهی از روایات طبی (دکتر سعدی)
  • آشنایی با روش شناسی برداشت از قرآن و حدیث در علوم سلامت (دکتر پاکتچی)