کارگاه حرکات اصلاحی در بیماری های مفاصل در طب رایج و طب ایرانی

کارگاه حرکات اصلاحی در بیماری های مفاصل در طب رایج و طب ایرانی

کارگاه حرکات اصلاحی در بیماری های مفاصل در طب رایج و طب ایرانی


کارگاه حرکات اصلاحی در بیماری های مفاصل در طب رایج و طب ایرانی

دوشنبه 19 دی ماه 1401
ساعت: 8 تا 12
خیابان ولیعصر، روبروی توانیر، بن بست شمس، دانشکده طب سنتی شهید بهشتی

 سخنران:دکتر فاطمه کریمی افشار دکترای تخصصی طب ورزشی

هزینه: 100 هزارتومان
 ثبت نام 88773521 داخلی 420

شرکت کنندگان جهت کسب امتیاز بازآموزی به سامانه آموزش مداوم مراجعه نمایند.
شناسه: 189944

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران