رایحه درمانی (آروماتراپی) از دیدگاه طب ایرانی و طب نوین

رایحه درمانی (آروماتراپی) از دیدگاه طب ایرانی و طب نوین

رایحه درمانی (آروماتراپی) از دیدگاه طب ایرانی و طب نوین

کنفرانس علمی «رایحه درمانی (آروماتراپی) از دیدگاه طب ایرانی و طب نوین»

 یکشنبه 25 دی ماه 1401
 13:30 تا 16:30

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم
http://www.ircme.ir/

شناسه:  191581

ویژه گروه هدف
متخصصین روانپزشکی
دکترای طب ایرانی
دکترای داروسازی سنتی

جهت کسب امتیاز، ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و قبولی در آزمون کنفرانس الزامی است

ادمین انجمن علمی طب سنتی ایران