انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می کند

انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می کند

انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می کند

انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می کند.

کنفرانس علمی مجازی «مولتیپل اسکلروزیس، الگوی تغذیه، طب ایرانی و مکمل»

 پنجشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱
۱۰ تا ۱۲

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم
http://www.ircme.ir/

شناسه:
۱۸۳۵۶۰

ویژه گروه هدف
 متخصصین مغز و اعصاب
متخصصین تغذیه
دکترای طب ایرانی
دکترای داروسازی سنتی

جهت کسب امتیاز، ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و قبولی در آزمون کنفرانس الزامی است

 

ادمین