مشاهده ی طب سنتی در رسانه ها

تعرفه ویزیت و خدمات طب ایرانی در سال 97

729.jpg

تعرفه ویزیت و خدمات طب ایرانی در سال 97

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هر ساله توسط هیأت محترم وزیران وبر اساس کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت»، تصویب و ابلاغ می¬گردد. وارد شدن خدمات طب سنتی- ایرانی به کتاب «ارزش نسبی خدمات سلامت» در سه سال اخیر، از دستاوردهای ارزشمند دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. تعرفه¬دار شدن این خدمات در واقع به رسمیت شناخته شدن آنها در نظام سلامت کشور و پیش نیاز قرار گرفتن تحت پوشش بیمه است.

تعرفه خدمات درمانی عملی طب سنتی- ایرانی با محاسبه ضریب ریالی کای حرفه¬ای و فنی در بخش دولتی و خصوصی و کدهای مربوطه، از این قرار است:

- ویزیت اگر توسط پزشک عمومی دوره دیده انجام شود، مطابق تعرفه ویزیت پزشک عمومی در بخش دولتی 11800 تومان و در بخش خصوصی 24500 تومان است. 

- ویزیت اگر توسط پزشک دکترای تخصصی طب ایرانی انجام شود، مطابق تعرفه ویزیت پزشک متخصص در بخش دولتی 14700 تومان و در بخش خصوصی 38400 تومان است.

- بادکش سرد، بخور/انکباب و طب سوزنی در بخش دولتی، 11520 تومان و در بخش خصوصی 26676 تومان است.

- بادکش گرم و طب سوزنی الکتریکی در بخش دولتی، 14400 تومان و در بخش خصوصی 32670 تومان است.

- حجامت در بخش دولتی، 22992 تومان و در بخش خصوصی52164 تومان است.

- زالو (2 تای اول) در بخش دولتی، 21480 و به ازای هر یک زالوی اضافه 9580 تومان است. زالو (2 تای اول) در بخش خصوصی 48735 تومان و به ازای هر یک زالوی اضافه 21735 تومان است.

- فصد در بخش دولتی 38320 تومان و در بخش خصوصی 86940 تومان است.

- حقنه در بخش دولتی 31680 تومان و در بخش خصوصی 71874 تومان است.

- دلک و غمز (ماساژ) در بخش دولتی 12376 تومان و در بخش خصوصی 28080 تومان است.

- آموزش حفظ تندرستی در بخش دولتی 6664 تومان و در بخش خصوصی  15120 تومان است. (در کنار تعرفه ویزیت قابل دریافت است)

- لارو درمانی هر ناحیه، در بخش دولتی 21540 تومان و در بخش خصوصی48870 تومان است.

 

 تعرفه¬های مذکور مربوط به پزشک متخصص طب ایرانی است و اگر توسط پزشک عمومی دوره دیده انجام شود، 80 درصد تعرفه قابل محاسبه خواهد بود. پزشکان عمومی دوره دیده صرفاً مجاز به انجام بادکش سرد و گرم، حجامت و دلک (ماساژ) می¬باشند.

 دریافت وجه بالاتر وپایین¬تر از تعرفه مصوب چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تخلف محسوب شده و قابل گزارش به واحد نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است. 

 

برای مشاهده جزییات بیشتر به جدول ضمیمه مراجعه نمایید.

 

 

کد خدمت/عنوان خدمت/ارزش نسبی/تعرفه دولت (متخصص)/تعرفه دولتی/پزشک عمومی دوره دیده/تعرفه خصوصی/تعرفه خصوصی/پزشک عمومی دوره دیده

 

 

901775 بادکش سرد ف 0.4+ح 0.8 11520 9216 26676 21340

901780 بادکش گرم     ف 0.5+ح 1 14400 11520 32670 26136

901770 حجامت ف 0.6+ح 1.8 22992 18394 52164 41731

901792 زالو (2 تای اول) ف 0.25+ح 2 21480 - 48735 -

901793 زالوی اضافه هر عدد ف 0.25+ح 0.75 9580 - 21735 -

901790 فصد ف 1+ح 3 38320 - 86940 -

901768 بخور/انکباب ف 0.4+ح 0.8 11520 - 26676 -

901785 حقنه ف 1.1+ح 2.2 31680 - 71874 -

901662 دلک (ماساژ) ح 1.3 12376 12376 28080 28080

901794 لارو درمانی هر ناحیه ف 0.5+ح 1.75 21540 - 48870 -

901760 طب سوزنی ف 0.4+ح 0.8 11520 - 26676 -

901765 طب سوزنی الکتریکی ف 0.5+ح 1 14400 - 32670 -

901815 آموزش حفظ تندرستی ح 0.7 6664 6664 15120 15120

 

توضیح:

- ح: جزء حرفه¬ای . بخش دولتی = 9520 تومان. بخش خصوصی = 21600 تومان

-ف: جزء فنی. بخش دولتی= 9760 تومان. بخش خصوصی = 22140 تومان

 

 

 

 

منبع:

- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی 1397 مصوب هیأت وزیران

- کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، ویرایش سوم

 

 

 

 

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.