کانال های تلگرام مورد تایید

# نام آیدی تلگرام نام سازمان
۱ روابط عمومی انجمن علمی طب سنتی ایران itma_ir@ انجمن علمی طب سنتی ایران
۲ مثبت سلامتی persianmedicine@ انجمن علمی طب سنتی ایران
۳ پیام تندرستی tandorostan@ دکتر ناصر رضایی پور
۴ بفرمایید سلامتی DrMirghazanfari@ دکتر سید مهدی میرغضنفری
۵ دکتر مجید انوشیروانی Hikmatbasedmedicine@ متخصص طب سنتی ایران
۶ طب نیاکان Tebeniakan@ دکتر محمد انصاری پور
۷ دکتر روح الله شعرا doctorshoara@ متخصص طب سنتی ایران
۸ حکیم ایرانی hakimeirani@ پژوهشگران طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی یزد
۹ دکتر محمد عطار dr_attar_fa@ دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی ایران
۱۰ دکتر مجید سلطان پور drsoltanpour@ دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی ایران
۱۱ سردرد و سبک زندگی sardrd@ دکتر علی محمد مداحیان
۱۲ آموزش برای اصلاح سبک زندگی drakhtari@ دکتر الهام اختری
۱۳ دکترذاکری drzakerii@ دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی ایران
۱۴ دکتر انوشیروانی Hikmatbasedmedicine@ متخصص طب سنتی ایران
۱۵ راهکارهای تندرستی drmmohebbi@ دکتر مینا محبی